Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Kalite Politikamız

Misyonumuz

Bursa iş dünyasının ve üyelerinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunan, üyelerinin rekabetçiliğini arttıracak projeleri hayata geçiren, hizmette üye memnuniyetini temel alan, üyeler arası ilişkilerde ticari ahlakın öne çıkmasına önem veren, yurt içi ve yurt dışı eğitim, iş gezisi, etkinlikler yoluyla üyelerimizin iş potansiyellerinin gelişmesine ve tanıtılmasına maddi ve organizasyonel destek veren, üyelerimizin kendi aralarındaki ihtilafları ve devlet ile arasındaki ilişkileri 5174 sayılı Kanun çerçevesinde hukukun üstünlüğüne ve tarafsızlığa dayanarak çözmeyi hedefleyen bir kuruluş olmak.

Vizyonumuz

Bursa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm ve gelişiminde aktif rol alarak, Türkiye'nin tasarım, inovasyon, ar-ge, çevreye duyarlı yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürün ve markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerinde Bursa’yı merkez konumuna getirecek projeleri hayata geçirerek Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen öncü bir kurum olmak.

Değerler

Tasarrufa önem vermek,
Ekip çalışmasını teşvik etmek,
İş sağlığı ve iş güvenliğine önem vermek,
Müşteri odaklılık,
Sürekli iyileştirmek ve yenilikçilik,
Tarafların beklentilerini önemsemek,
Çevreyi korumak,
İnsana önem vermek,
Güvenilirlik,
Araştırıcılık,
Verimlilik,
Dinamizm

Kalite Politikamız

Ülke Ekonomisinin, kalkınması ve gelişmesinde Tüccar ve Sanayicilerin çok büyük katkısı olduğu düşüncesiyle, Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti sağlamak.

“Vakit nakittir”. Atasözüyle üyelerimizin vaktinin değerli olduğu ve kayıp edilen her türlü zamanın ekonomimize zarar vereceği inancıyla üyelerimize verilen hizmeti en kısa ve en hızlı sürede vermek.

Hukukun üstünlüğüne ve kanunların ölçüsünde üyelerimize yapılan her türlü hizmette onların menfaatini gözönünde bulundurmak,

Yapılan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapılan hataları sıfıra indirmek üye tatminini üst düzeye çıkarmak,

Yapılan hizmette Planlanan hedeflerimize ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek,

Amacımıza ulaşmak kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak,

Kaliteyi tüm personel olarak benimsemek ve anlaşılması için eğitimler vermek,

Kalite Yönetim sistemin şartlarına uymak ve Etkinliğini Sürekli iyileştirmek,

İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlarımız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın temel varlığı ve başarıya götürecek en önemli unsurudur.

İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve iş süreçlerinin kurum hedefleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla; yenilikçi ve sürdürülebilir sistemler geliştirmek, güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı bir iş ortamı yaratmak amacıyla, «İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM» prensibi ile hareket ederek;
Nitelikli İşgücünü BTSO’ ya kazandırmayı,
Takım çalışmasının desteklendiği, kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,
Kurum Strateji ve hedefleri doğrultusunda mesleki ve kişisel gelişimlerini esas alan uygulamalarla İnsan Kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,
Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, motivasyonunu ve bağlılığını artırmayı,
Çalışanların tanındığı, takdir edildiği ve objektif bir performans sistemini uygulamayı,
Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları başlatmayı taahhüt eder.

Bilişim Teknolojileri Yönetim Politikası

Klasik ekonominin yerini bilgi ekonomisinin aldığı, klasik yönetim anlayışının yerini bilgiye dayalı yönetim anlayışı olarak da tanımlanabilecek Yönetişim anlayışına bıraktığı, verimliliğin yegâne aracının bilişim teknolojileri olduğu Küreselleşen dünyada, bilginin üretilmesi, iletilmesi ve en önemlisi bu sürecin etkin biçimde yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu bilinçle odamız;
Üyelerine sunduğu tüm hizmetleri, nihai aşamada, elektronik ortama taşımayı kendisine genel ilke edinmiştir.

Bu ilke çerçevesinde, Bilgi ve Belgenin yönetildiği entegre Bilgi Sistemini kurmuştur.

Yönetim organlarının tüm kararları, sağlıklı bilgilere dayanmaktadır.

Bölgesel kalkınmadaki rolünün bilinciyle, geliştirdiği politikaların tutarlı olması için, alacağı kararlarda, güncel verilerden üretilmiş doğru bilgileri kullanır.

Elektronik ve kâğıt ortamındaki tüm bilgilerin gizliliği esastır. Bu prensip çerçevesinde gerekli tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Verilerin ve bu verilerden üretilen bilgilerin yedeklenmesi için gerekli teknik altyapı ve prosedürler oluşturulmuştur.

Bilişim Teknolojileri Risk Yönetimi oluşturulmuştur.

Yedekleme, Acil Durum ve Afet planlarını hazırlamıştır.

Başta yönetici ve çalışanlar olmak üzere, tüm üyelerinin gelişen teknolojileri takip edebilecek biçimde bilişim okuryazarlığı seviyelerini yakalamaları için gereken eğitimleri planlamıştır.

Mali Yönetim Politikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının kaynakları; 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, belge bedelleri, iştiraklerden ve sair (faiz, vb.) gelirlerden oluşur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterin ortak imzaları bağlar.

Elde ettiği gelirleri, kuruluş amaçlarını yerine getirme, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme çerçevesinde kullanır.

Sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat ve iştirak olarak, değerlendirir.

Mali Raporlarını, kanunen belirtilen şekil ve içerik başta olmak üzere, Yönetim Kuruluna haftalık, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Oda Meclisine aylık olarak sunar.

Hesapları İnceleme Komisyonu her ay mali denetim yapar.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösterir, mali kaynakların yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlar.

5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dâhilinde yıllık bütçesini takvim yılına göre hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür.

Oda bütçesini Yönetim Kurulu hazırlar ve Meclis onaylar.

Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık ve doğru bilgiyi zamanında sağlamak adına sistemini kurar.

Odamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontrollere bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, arzu etmesi halinde Mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Üye İlişkileri Politikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir oda olmak amacıyla;
Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı,
Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,
Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,
Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi,
Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir oda olmayı taahhüt eder.

Haberleşme Ve İletişim Stratejisi

Amaç

Üyelerimize, iş çevresine, hükümete, sivil toplum kuruluşlarına ve en önemlisi çalışanlarımıza söylemek istediklerimizi açık ve anlaşılır olarak özetlememizi ve mesajımızı nasıl ileteceğimizi ortaya koyacak prensipleri belirlemektir.

Uygulama:

Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kopyası alınarak arşivlenir.

Oda faaliyetlerini, odanın çeşitli konularda görüşlerini, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı BTSO Ekonomi dergisini aylık olarak yayımlar ve hedef kitlelerimize ulaştırır.

Oda, faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nu her yıl yayımlar ve hedef kitlesine ulaştırır.

Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bilimsel yöntemlerle yapılan sosyo-ekonomik araştırmaların bulgularını hedef kitle ile paylaşır.

Oda tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili olarak, Oda’nın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenler.

Oda’nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında oda yöneticileri tarafından yazılı ve görsel basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaz.

Makaleler ve basın bültenleri, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlanır.

Oda’nın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılır.

Oda’nın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenir.

Oda’nın etkinlik ve faaliyetleri, öncelikle kurumsal web sayfası olmak üzere; sosyal medya, elektronik posta ve sms’e ilave olarak, gerektiğinde; afiş, poster ve ilanlar ile duyurulur.
v Kurumsal web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesi sağlanır.

Üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyurular; e-posta, internet sayfası ve SMS programı üzerinden yapılır.

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennileri, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.

Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyon (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılır.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulur.Hakkımızda
 • Tarihçe
 • Eski Başkanlar
 • Kalite Politikamız
 • Şikayetleri Ele Alma Politikamız
 • Stratejik Plan
 • Kurumsal Kimlik Klavuzu
 • Organizasyon Şeması
 • Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Ticaret Sicil Müdürlüğü Online Randevu Sistemi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi
  İşbiriliği Teklifleri Bülteni BTSO Geleceğin Liderlerini Destekliyor
  BTSOMESYEB
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO 15 Temmuz Almanağı
  BTSO 15 Temmuz Almanağı
  BTSO Ekonomi Dergisi
  BTSO Ekonomi Dergisi
  Akredite Logo TOBB Kobi Bilgi Sitesi
  AB Bilgi Merkezi