Logo
En
Bursa Büyürse Türkiye Büyür

Kalite Politikamız

Misyonumuz

Bursa iş dünyasının ve üyelerinin ihtiyaçlarına kaliteli çözümler sunmak, üyelerinin rekabetçiliğini artıracak projeleri hayata geçirmek, hizmette üye memnuniyetini temel almak, üyeler arası ilişkilerde ticari ahlakı öne çıkarmak, yurt içi ve yurt dışı eğitim, iş gezisi, etkinlikler yoluyla üyelerimizin iş potansiyellerinin gelişmesine ve tanıtılmasına maddi ve organizasyonel destek vermek, üyelerimizin kendi aralarındaki ihtilafları ve devlet ile arasındaki ilişkileri 5174 sayılı Kanun çerçevesinde hukukun üstünlüğüne ve tarafsızlığa dayanarak çözmektir.

Vizyonumuz

Bursa’nın ekonomik, sosyal ve kültürel dönüşüm ve gelişiminde aktif rol alarak, Türkiye'nin tasarım, inovasyon, ar-ge, çevreye duyarlı yüksek teknoloji, katma değeri yüksek ürün ve markalaşmaya dayalı büyüme hedeflerinde, Bursa’yı merkez konumuna getirecek projeleri hayata geçirerek Türkiye’de ve Dünyada örnek gösterilen öncü bir kurum olmak.

Temel Değerler

Sürekli iyileştirmek ve yenilikçilik,
Müşteri odaklılık,
Tarafların beklentilerini önemsemek,
İnsana önem vermek,
Ekip çalışmasını teşvik etmek,
Güvenilirlik,
Araştırmacılık,
Verimlilik,
Dinamizm,
Çevreyi korumak,
İş sağlığı ve iş güvenliğine önem vermek,
Tasarrufa önem vermek

Kalite Politikamız

Ülke Ekonomisinin, kalkınması ve gelişmesinde Tüccar ve Sanayicilerin çok büyük katkısı olduğu düşüncesiyle;

Üyelerimize en iyi ve kusursuz hizmeti sağlamak. “Vakit nakittir” Atasözüyle üyelerimizin vaktinin değerli olduğu ve kayıp edilen her türlü zamanın ekonomimize zarar vereceği inancıyla üyelerimize verilen hizmeti en kısa ve en hızlı sürede vermek.

Hukukun üstünlüğüne ve kanunların ölçüsünde üyelerimize yapılan her türlü hizmette onların menfaatini gözönünde bulundurmak, yapılan her hizmete kalite öncelikli olmak üzere hizmette yapılan hataları sıfıra indirmek üye tatminini üst düzeye çıkarmak, yapılan hizmette planlanan hedeflerimize ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek, amacımıza ulaşmak kendimize kalite hedefleri belirlemek ve bu hedeflerin takipçisi olmak, kaliteyi tüm personel olarak benimsemek ve anlaşılması için eğitimler vermek, Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek.

İnsan Kaynakları Politikası

Çalışanlarımız, Kurumumuzun temel varlığı ve başarıya götürecek en önemli unsurudur.

İnsan Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanılması ve iş süreçlerinin Kurum Strateji ve hedefleri doğrultusunda yönetilmesi amacıyla; Sürdürülebilir ve yenilikçi İnsan Kaynakları uygulamaları ile çalışan bağlılığı en yüksek, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı destekleyen kapsayıcı bir iş ortamı yaratmak.

“İNSAN ODAKLI YAKLAŞIM” prensibi ile ; Nitelikli İşgücünü BTSO’ ya kazandırmak.

Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak.

Kurum Strateji ve hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ,yenilikçi ve sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmak ve gelişimi izlemek.

Çalışanların memnuniyetini , motivasyonunu ve bağlılığını artırmak.

Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek.

Çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmak.

Haberleşme Politikası ve İletişim Stratejisi

Politika

Kent ve ülke ekonomisinin lokomotif kenti Bursa’da üyelerimizin ticaret hacmini güçlendirecek çalışmalarımızın yerel ve ulusal medyada duyurulması ve üyelerimizin güncel ekonomik gelişmelerden haberdar edilmesi konusunda tüm iletişim kanallarının aktif bir şekilde kullanılması.

İletişim Stratejisi:

Oda’nın yürüttüğü projeler ve gerçekleştirdiği çalışmaların aktif bir şekilde duyurulması için planlama yapılır.

Odamızın projelerinin ve çalışmalarının veya Odamızı doğrudan ilgilendiren haberlerin yer aldığı gazete küpürleri ile televizyon haber ve programları dijital olarak arşivlenir.

Oda faaliyetlerini, odanın çeşitli konularda görüşlerini, üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgileri ve bölgemizin kültürünü, folklorunu ve değerlerini içeren yazıların yer aldığı BTSO Ekonomi dergisi aylık olarak mobil uygulama ve www.btsoekonomi.com internet sitesinden yayınlanarak hedef kitleye ulaştırılır.

Oda’nın faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu her yıl yayımlanır.

Her hafta hazırlanan elektronik bültenler ile üyelerimize Oda’mızın çalışmaları ve kent ve ülke ekonomisine ilişkin bilgiler e-posta yoluyla iletilir.

Kentimizin sanayi, ticaret ve turizm alanlarındaki potansiyelini aktarmak adına sektörel yayınlar hazırlanır.

Her ay gerçekleştirilen olağan meclis toplantılarında gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı tanıtım filmleri hazırlanır.

Kentimize ve ticari yaşama dönük yeni fikir ve projelere ışık tutmayı amaçlayan sosyal, siyasal ve ekonomik konularda bilimsel yöntemlerle yapılan sosyo-ekonomik araştırmaların bulgularını hedef kitle ile paylaşır.

Oda tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili olarak, Oda’nın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenler.

Oda’nın yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında oda yöneticileri tarafından yazılı ve görsel basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaz.

Oda’mızın projeleri ve iştiraklerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal medya ve tanıtım filmleri hazırlanır.

Makaleler ve basın bültenleri, Oda’nın faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik hazırlanır.

Oda’nın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılır.

Yılda iki kez gerçekleştirilen müşterek komiteler toplantıları için komitelerinin çalışmalarının anlatıldığı faaliyet filmleri hazırlanır.

Oda’nın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için kampanyalar düzenlenir.

Oda’nın etkinlik ve faaliyetleri, öncelikle kurumsal web sayfası olmak üzere; BTSO Ekonomi Dergisi, elektronik bülten, sosyal medya, elektronik posta ve sms’e ilave olarak, gerektiğinde; afiş, poster ve ilanlar ile duyurulur.

Kurumsal web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesi sağlanır.

Üyelerimize yönelik yapılacak tüm duyurular; e-posta, internet sayfası ve SMS programı üzerinden yapılır.

Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennileri, gazete ilanları, sosyal medya ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılır.

Oda’mızın, projelerinin ve iştiraklerinin sosyal medya hesaplarından düzenli paylaşımlar yapılır ve bu hesapların etkileşimlerini artıracak çalışmalar planlanır.

Oda’mız tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri (Başarılı öğrencilere burs imkanı, kan bağışı kampanyası, yardım TIR’ları vs.) tüm iletişim kanalları kullanılarak üyelere duyurulur ve üyelerin bu projelere katılımları sağlanır.

Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyon (toplantı, konferans, seminer, ödül töreni) basına açık olarak yapılır.

Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturulur.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yönetim Politikası

Bursa Ticaret Sanayi odasının Türkiye’de ve dünyada örnek gösterilen öncü bir kurum olmak vizyonunu gerçekleştirirken gerekli olan Bilgi ve İletişim Teknolojileri sistemleri ve alt yapılarının bilgi güvenliğinin, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli olan aşağıdaki temel ilkeleri yerine getirmeyi amaçlar ve beyan eder.

BTSO’ nın üyelerine sunduğu tüm hizmetleri, nihai aşamada, elektronik ortama taşımayı kendisine genel ilke edinmiştir.

Bilgi ve Belgenin yönetildiği entegre Bilgi Sistemini kurmuştur.

Bilgi Varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik açısından korunması, sürekliliğinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almaktadır.

Bilgi varlıkları üzerindeki risklerin değerlendirmesi periyodik olarak gerçekleştirilmekte ve tespit edilen risklerin kabul edilebilir düzeylere indirilmesi ile ilgili gerekli olan tüm çalışmalar planlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Bilgiye erişimin sürekli olarak planlanan düzeylerde gerçekleşmesi için İş sürekliliği yönetimi uygulamaktadır.

Sürekli olarak değişen ve gelişmekte olan Bilgi ve İletişim Teknolojilerine paralel olarak Bilgi İşlem personellerinin yeterlilik ve yetkinliklerinin geliştirilmesi ile ilgili gerekli olan planlamaları yapmakta ve gerçekleştirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti yasaları, yönetmelikler, genelgeler ve işin gerektirdiği yasal mevzuat ile belirlenmiş gereksinimlerle uyumlu çalışmayı sağlamaktadır.

Oda çalışanlarının bilgi güvenliği farkındalığını arttıracak ve bilgi güvenliğine katkıda bulunmasını teşvik edecek farkındalık programları, düzenli olarak planlamakta ve gerçekleştirmektedir.

Mali Yönetim Politikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının kaynakları; 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, belge bedelleri, iştiraklerden ve sair (faiz, vb.) gelirlerden oluşur.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. Odamızı Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterin ortak imzaları bağlar.

Elde ettiği gelirleri, kuruluş amaçlarını yerine getirme, bölgesel kalkınmaya katkı sağlama ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme çerçevesinde kullanır.

Sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat ve iştirak olarak, değerlendirir.

Mali Raporlarını, kanunen belirtilen şekil ve içerik başta olmak üzere, Yönetim Kuruluna haftalık, Hesapları İnceleme Komisyonu ve Oda Meclisine aylık olarak sunar.

Hesapları İnceleme Komisyonu her ay mali denetim yapar.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tekdüzen muhasebe sistemine göre faaliyet gösterir, mali kaynakların yönetimi izlemesi ve kontrolüne yardımcı olmak üzere zamanında ve doğru mali bilgiler sağlar.

5174 sayılı kanun ve Bütçe ve Muhasebe yönetmeliği dâhilinde yıllık bütçesini takvim yılına göre hazırlar ve yıl içerisinde faaliyetlerini bu plana göre yürütür.

Yönetim Kurulu Oda bütçesini stratejik plan çerçevesinde hazırlar ve Meclis onaylar.

Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendirdiği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır.

Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri doğrultusunda şeffaflık ve hesapverebilirlik ilkesi çerçevesinde doğru bilgiyi zamanında sağlamak adına sistemini kurar.

Odamız mevcut kaynakları en etkin biçimde kullanarak daha kaliteli hizmet sunma arayışı içindedir. Mali yönetim ve kontrollere bu arayışların bir ürünü olarak yönetime yeterli bilgi ve güvence sağlayan yönetim araçlarıdır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu, arzu etmesi halinde Mali yapısını bağımsız denetim kuruluşlarına denetletebilir.

Yönetimde sağlıklı bir kontrol bilinci oluşturulması ve etkin bir mali kontrol ortamı ve örgütsel yapı kurulması ve işletilmesi yönetimin temel görevleri arasındadır.

Üye İlişkileri Politikası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bölgesel kalkınmadaki sorumluluğunun bilinciyle, üyeleri için değer yaratan bir oda olmak amacıyla;

Üyeleri ve paydaşlarıyla arasındaki iletişimi nitelikli kılmayı ve sürekliliğini sağlamayı,

Üye memnuniyeti ve hizmet kalitesini artırmak için tüm kanallardan kolayca erişilebilir olmayı,

Kendisine yansıyan şikâyetleri, yasal zorunluluk ve kanunlara uyacak şekilde, objektif ve tarafsız olarak, şeffaflık ve gizlilik esaslarına bağlı kalarak ele almayı ve çözümlemeyi,

Üye odaklı yaklaşım göstererek hedeflenen zamanda etkin hizmet vermeyi,

Hesap verebilen ve üye geri bildirimlerinden elde ettiği girdilerle kendini sürekli iyileştiren bir oda olmayı taahhüt eder.

Hakkımızda
 • Tarihçe
 • Eski Başkanlar
 • Kalite Politikamız
 • Şikayetleri Ele Alma Politikamız
 • Stratejik Plan
 • Kurumsal Kimlik Klavuzu
 • Organizasyon Şeması
 • 2023 - 2024 Yılı Burs Sonuçları
  Aidat Borcu Ödeme ve Sorgulama
  Oda Sicil ve Üye İlişkileri Müdürlüğü Belge Talebi
  Medos
  BTSO Biz
  BTSO Küresel Fuar Acentesi
  BTSO Akademi
  BTSOMESYEB
  BUTGEM Eğitim Merkezi BTSO Mutfak Akademi
  Bilgi Güncelleme Formu
  Üye Memnuniyet Anketi
  Etkinlik Takvimi
  P.tesi
  Salı
  Çar.
  Per.
  Cuma
  C.tesi
  Paz.
  | Tüm Etkinlikler |
  BTSO Ekonomi
  Akredite Logo AB Bilgi Merkezi
  Avrupa İşletmeler Ağı Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı